Special/ Immunochemistry Tests


SLTestsSpecimenREP. TimePrice
1
SERUM
SAME DAY
600.00
2
SERUM
SAME DAY
720.00
3
SERUM
SAME DAY
1,200.00
4
2 EDTA
SAME DAY
2,000.00
5
SERUM
NEXT DAY
800.00
6
CITRATE
3 DAY
1,440.00
7
SERUM
SAME DAY
800.00
8
SERUM
SAME DAY
1,200.00
9
SERUM
SAME DAY
720.00
10
SERUM
SAME DAY
900.00
11
ALL SPECIMEN
SAME DAY
2,400.00
12
SERUM
2 DAY
1,680.00
13
CITRATE
3 DAY
1,080.00
14
SERUM
SAME DAY
800.00
15
SERUM
SAME DAY
1,200.00
16
SERUM
SAME DAY
500.00
17
SERUM
SAME DAY
1,400.00
18
THROAT/NASAL SWAB
SAME DAY
5,400.00
19
SERUM
3 DAY
1,440.00
20
EDTA -PLASMA
5 DAY
960.00
1 2 3 4 6